Archifau Categori: Uncategorized

Cyflwyno barddoniaeth i ddysgwyr

Dyma adnodd arbennig i gyflwyno darnau o farddoniaeth Cymraeg i bobl sy’n dysgu Cymraeg. Mae casgliad o farddoniaeth cyfoes yma gan wahanol feirdd gan gynnwys Anni Llyn, Mei Mac, Gruffydd Owen, Gwion Hallam, Idris Reynolds, T.Llew Jones, Eurig Salisbury, Gwyneth Glyn, Dic Jones, Tudur Dylan Jones a llawer mwy.

Ceir esboniadau am eiriau anodd a hefyd llu o weithgareddau y gellir eu haddasu ar gyfer dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion. Mae adnoddau sain ar gael ar y wefan hefyd lle y darllenir y cerddi.

I weld y prosiect ac i ddysgu mwy, ewch i’r wefan – www.barddoniaeth.cymru

Santes Dwynwen

Yma yng Nghymru, mae gyda ni gyfle arall i ddathlu cariad. Ionawr 25 ydy Dydd Santes Dwynwen. Hi ydy nawddsant cariadon Cymru.
Ond pwy oedd Dwynwen?

Yn ôl yr hanes, un o ferched Brychan Brycheiniog oedd Dwyn neu Dwynwen. Roedd hi’n byw yn y chweched ganrif. Roedd hi’n ferch hardd iawn ac roedd llawer o ddynion ifanc wedi syrthio mewn cariad â hi.

Roedd un dyn ifanc, o’r enw Maelon, yn hoff iawn o Dwynwen ac roedd e eisiau ei chael hi fel cariad. Ond doedd gan Dwynwen ddim ddiddordeb yn Maelon. Felly, fe gipiodd Maelon hi a’i threisio.

Roedd Dwynwen yn drist iawn. Tra oedd hi’n crio, daeth angel ati. Dwedodd yr angel bod Duw wedi troi Maelon yn lwmp o iâ achos roedd e mor oergalon. Ond gofynnodd Dwynwen i angel ei droi e’n ddyn unwaith eto.

Dwedodd Dwynwen ei bod hi eisiau anghofio am Maelon ac am gariadon. Roedd hi eisiau gweithio i Dduw, meddai hi. Felly, anfonodd yr angel hi i’r Gogledd a daeth Dwynwen i Ynys Môn.

Aeth i fyw ar benrhyn bach – Ynys Llanddwyn ger Niwbwrch heddiw. Dyma lle buodd hi’n byw ac yn gweithio. Daeth hi’n sant ac yna’n nawddsant cariadon.

Yn y Canol Oesoedd, roedd cariadon yn arfer mynd i Landdwyn i weddïo am help Dwywen. Heddiw, os ewch chi i Landdwyn, gallwch chi weld olion eglwys a ffynnon Dwynwen.

Dewi Sant

1af o Fawrth, 589 O.C.

Ar y cyntaf o Fawrth, 589 O.C, bu farw’r Archesgob Dewi yn dawel yn ei gartref yn Nhyddewi, Dyfed.

Mae hanes yr Archesgob yn un diddorol. Roedd ei fam yn lleian o’r enw Non. Penderfynodd na fyddai byth yn priodi ond cafodd ei threisio gan frenin Ceredigion, Sant mab Ceredig. Wedi geni’r plentyn aeth Non, oedd yn nith i’r brenin Arthur, i fyw bywyd pur a syml ar ei phen ei hun. Gwrthododd fwyta unrhyw beth ond dŵr a bara.

Anfonwyd Dewi, ei mab, yn gyntaf i Aberaeron ac wedyn i Landdeusant i gael ei ddysgu gan athro enwog, Paulinius. Yn fuan, dechreuodd ar ei waith cenhadu – gan deithio trwy Dde Cymru a gorllewin Lloegr a sefydlu canolfannau allweddol fel Ynys Wydrin (Glastonbury) a Croyland. Yn nes ymlaen, dychwelodd i Dyddewi ac er gwaetha anghydfod ffyrnig a gweadlyd â’r tywysog Boia o Iwerddon, llwyddodd i sefydlu canolfan newydd a ddaeth yn bencadlys yr Eglwys yng Nghymru.

Roedd Dewi wedi cael ei wneud yn Archesgob yn ystod ei bererindod i Jerwsalem gyda’i gydgenhadon Teilo a Padarn.

Bydd Dewi yn cael ei gofio yn arbennig am ei wyrth yn Llanddewibrefi pan gododd y tir dan ei draed mewn cyfarfod cyhoeddus i bawb gael ei glywed.

Calan Gaeaf

Calan Gaeaf

Calan Gaeaf ydy diwrnod cyntaf y gaeaf (1af o Dachwedd). Mae’r noson cyn Calan Gaeaf (31ain o Hydref) yn cael ei galw yn Noson Galan Gaeaf neu Ysbrydnos – pan mae’r ysbrydion yn dod allan.

Yn wreiddiol, roedd hi’n ŵyl Baganaidd lle roedd pobl yn dathlu diwedd yr haf a diwedd yr hen flwyddyn. Roedd pobl yn meddwl bod y bwlch rhwng y byw a’r meirw yn agos iawn ar y noson hon a bod ysbrydion yn gallu croesi i’r ochr byw.

Mae llawer iawn o draddodiadau Celtaidd yn perthyn i Noson Calan Gaeaf. Dyma rai ohonynt:

Roedd pobl yn gwisgo masgiau ar Noson Calan Gaeaf er mwyn cadw’r ysbrydion drwg i ffwrdd. Dyma pam mae pobl yn gwneud wynebau cas mewn pwmpenni heddiw ac yn eu rhoi yn ffenest neu ddrws y tŷ.

Doedd pobl ddim yn cynnau tân yn eu tai ar Noson Calan Gaeaf, rhag ofn y byddai’r ysbrydion yn teimlo’n gartrefol ac eisiau aros!

Traddodiad arall oedd gwneud coelcerth. Roedd pob aelod o’r teulu yn rhoi marc ar garreg wen ac yna’n taflu’r garreg i’r tân. Os oedd un o’r cerrig ar goll y diwrnod wedyn, roedd yn golygu y byddai rhywun yn marw yn ystod y flwyddyn.

Roedd ‘Twco Fale’ (Apple Bobbing) hefyd yn boblogaidd, lle roedd merched yn ceisio tynnu afal allan o twba o ddŵr gan ddefnyddio eu dannedd yn unig. Y ferch gyntaf i gael afal allan oedd yn mynd i briodi nesaf.

Mae llawer o sôn o gwmpas Cymru am Ladi Wen – ysbryd merch yn gwisgo gwyn, neu’r Hwch Ddu Gwta – mochyn du heb gynffon.

Ydych chi wedi clywed am stori neu draddodiad arall yn eich ardal chi?

 

Geirfa

gaeaf – winter
ysbrydion – ghosts
gŵyl Baganaidd – Pagan festival
bwlch – gap
y meirw – the dead
traddodiadau – traditions
pwmpen /-ni – pumpkin /-s
cynnau tân
– to light a fire
coelcerth – bonfire